دیتاسنتر مرکز داده نگزنس اصلی

با گارانتی 

کابل نگزنس اصلی پرشیان مرآت

راهکار ها و محصولات شبکه ​​​​​​​

کابل فیبر نوری پیگتیل

کابل و تجهیزات فیبر نوری 

کابل شبکه دیتا سنتر محصولات مسی پچ پنل پچکورد

کابل و تجهیزات مسی